Diavola

Tomato Sauce, Mozzarella Cheese, Spicy Salami, Gorgonzola Cheese, Shaved Parmesan Cheese, Basil