Pietra (v)

Tomato Sauce, Mozzarella Cheese, Pecorino Cheese, Dolce Sardo Cheese, Radicchio Salad, Basil